Açık öğretim öğrencisiyim herhangi bir dersten geçmem için en az kaç almalıyım


Başarı notunun belirlenmesi ve harf notları
MADDE 23 – (1) Bitirme/bütünleme sınav notu değerlendirme alt sınırı esasları aşağıda
belirtilmiştir:
a) ( Değişik: RG-18/09/2022- 31957) Uzaktan öğretim programlarında öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi
etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için en az 40 (kırk)
puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara
girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.
(2) ( Değişik: RG-18/09/2022- 31957) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıliçi etkinlikleri
ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile
hesaplanan puandır. Fakültemiz programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %30;
yarıyıl/yılsonu sınavı için %70 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.
(3) HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen ya da
devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sistemindeki hesaplamaya
dâhil edilmez. Bunlardan HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına girmeyen
öğrenciler doğrudan FF harf notu alarak kalırlar. HBN’si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme
sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.
(4) Bağıl değerlendirme sisteminde başarı puanlarının harf notlarına çevrilmesinde Senato tarafından
belirlenen esaslara göre tespit edilen formül kullanılır.
(5) Bağıl değerlendirme aralıkları, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin puanlarına
göre oluşan standart sapma değeri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit
edilir.
(6) Bütünleme sınavındaki HBN ortalaması bitirme sınavındaki HBN ortalamasından küçük veya eşit
ise bütünleme sınavındaki harf notlarının aralıkları, bitirme sınavında oluşan aralıklar esas alınarak
belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirmesi bağımsız yapılır.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (420) Hayır (623)